Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

2014.02.15

A kollégiumi DÖK Szervezeti és Működési Szabályzata

 

A kollégiumi diákönkormányzat a 2011. évi CXC. törvény 48.§-ban valamint a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 120.§-ban foglaltak alapján működik. A DÖK tagja valamennyi kollégiumi tanuló.

 

A diákönkormányzat célja:

 

1)      Az oktatási törvényben és miniszteri rendeletben rögzített tanulói, illetve gyermeki jogok érvényesítése.

2)      Olyan demokratikus fórum biztosítása a diákok számára, ahol képviselők segítségével megfogalmazhatják problémáikat, segítséget kérhetnek ezek megoldására.

3)      A diákok döntési jogának érvényesítése és véleményezési jogának biztosítása a kollégiumban minden őket érintő kérdésben.

4)      A diákok javaslatait, kérdéseit, véleményét koordinálni és eljutatni a címzetthez.

5)      A kollégisták számára a kollégium, az iskolai és helyi közéletben való részvétel kéréseit megteremteni. A kollégisták részére a programok szervezésével tartalmas, élményekben gazdag diákévet biztosítani.

 

A diákönkormányzat felépítése és kapcsolatrendszere:

 

 

 

koli-feb.png

Kollégium vezető

DMS nevelőtanár

Kollégiumi Közgyűlés

IDB

DT

A tanuló csoportok

A diákönkormányzat működésének feljebbviteli rendje:

1)      Tanulócsoportok

·         Javaslattal élnek minden őket érintő kérdésben.

2)      Diáktanács

 

3)      Kollégiumi közgyűlés

·         A DÖK legfőbb tanácshozó és döntéshozó szerve, amelyet tanévenként minimum háromszor össze kell hívni!

·         Résztvevői.:   - az összes kollégista

- a nevelőtanárok

- kollégiumvezető

 

 

A közgyűlés feladata:

 

·         Elfogadja a DT tagjait és megbízza őket az operatív munkavégzéssel.

·         Értékeli a DT munkáját, ennek alapján további megbízásokra vagy visszahívásokra tesz javaslatot.

·         Jóváhagyja a DT beszámolóját, és az elvégzett munka értékelését

·         A kollégiumi DÖK Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása illetve módosítása. Az SZMSZ-t a nevelőtestület hagyja jóvá.

·         A házirend elfogadása illetve javaslattétel egyes pontjainak módosítására

·         A DÖK költségvetésének meghatározása

·         A DÖK szervek hatáskörének meghatározása

·         Vélemények, illetve a nevelőtestülettel egyetértésben döntést hoz a kollégium működésével kapcsolatban, a diákokat érintő kérdésben.

 

A közgyűlés akkor határozatképes, ha a kollégisták minimum 75%-a jelen van.

 Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.

A közgyűlést a DT elnöke, a DT tagokkal egyeztetve hívja össze.

 

A közgyűlés összehívásánál az érintetteket 15 nappal előbb köteles értesíteni.

 

Rendkívüli közgyűlést kell összehívni, ha:

·         A DT kezdeményezi.

·         A kollégiumvezető kéri.

·         A kollégisták 10%-a kéri.

·         Valakinek a megbízása lejár, vagy valakit felmentenek.

 

A DT összetétele:

A tanulócsoportok által javasolt és a közgyűlés által megszavazott tanulók: 5 fő.

 

A DT feladata:

·         Napi ügyekben operatív döntések meghozatala, végrehajtása.

·         Éves feladatterv elkészítése.

·         Javaslatot tesz a DT új tagjaira. (nevelőtanárokkal és a csoportokkal egyeztetve.)

·         Közgyűlés előkészítése.

·         DÖK SZMSZ „gondozása”

·         Kollégiumi szintű rendezvények szervezésében és iskolai rendezvényeken való részvétel.

·         A tanulók képviselete, érdekeinek érvényesítése.

·         Az éves munkaterv elkészítésekor figyelembe kell venni az Iskolai Diák Bizottság Programjait.

 

Működési rend:

·         Minden hétfői napokon 18:00-tól megbeszélés.

·         A tervszerű munkavégzés érdekében munkatervet és eseménytervet készít.

·         Együttműködik a segítő nevelőtanárral.

 

Döntési jogkört gyakorol:

·         A DT üléstervének és munkatervének elfogadása

·         Közgyűlés összehívása

·         DT jutalmazások, büntetések kezdeményezése

·         Pénzeszközeinek használása (pályázati vagy egyéb úton elnyert eseti anyagi eszközök felhasználása)

 

Egyetértési jogkört gyakorol:

·         A diákügyelet rendjének meghatározásában

·         A házirend megállapításában

·         A működési szabályzat elfogadásakor, módosításakor

 

Véleményezési jogkört gyakorol:

·         A tanév rendjének meghatározásakor, a tanulókat érintő programok tekintetében

·         A házirend megállapításában

·         A pályázatok, versenyek, vetélkedők meghirdetésében, szervezésében

·         Szakkörök, foglalkozások formáinak, rendjének meghatározásában

·         A tanulók fegyelmi ügyeiben

·         Véleményt nyilvánít minden olyan ügyben, amelyben a diákönkormányzat véleményének kikérése kötelező, továbbá amelyben a kollégiumvezető felkéri

 

Javaslattevő jogkört gyakorol:

·         A kollégium élettel kapcsolatos, elsősorban a tanulókat érintő kérdésben.

·         A kollégisták közvetlenül, vagy képviselőjük által javaslattal élhetnek az SZMSZ ill. a házirend módisítására.

 

A DT tisztségviselői:

·         elnök 1 fő

·         alelnök 1 fő

·         gazdasági felelős 1 fő

·         kultúra felelős 1 fő

·         sport felelős 1 fő

 

DT elnöke:

·         összehívja a DT-t

·         összehívja a Kollégiumi Közgyűlést

·         Képviseli a kollégiumot, iskolai és külső rendezvényeken (pl.: továbbképzés stb.)

·         Koordinálja a kollégiumi DT munkáját, szervezi a feladatokat

 

Alelnök:

·         segíti az elnök munkáját, távollétében átveszi a feladatát

 

 

Gazdasági felelős:

·         Számlák jogszerű kezelése, elszámoltatása, nyilvántartása

·         Egyéb a gazdaságokkal összefüggő feladatok ellátása

·         Feladatát DT elnökével összhangban végzi.

 

Kulturális felelős:

·         Tisztában van a kulturális hagyományokkal

·         Szervez és mozgósít a vetélkedőkre

 

Sport felelős:

·         Szervezi a sportvetélkedőket

 

III. Záró megjegyzés:

·         A DT szükség szerint felülvizsgálja a működési szabályzatát.

2013. szeptember 27.